Vòng chỉ ngũ sắc Tây Tạng quấn 5 vòng, dây rút

Vòng tay ngũ chỉ là một pháp bảo của nhà Phật nhằm giúp con người luôn một lòng hướng thiện và nhận được sự bảo vệ của Phật.

Call Now Button